Clock-Time

"Bài ca hiệp hành" - Hướng về Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XVI

Cùng đi theo Chúa, muôn người bước chung nhịp với Chúa đưa. Và luôn được Chúa lắng nghe mong từng người đáp thưa. Xin thật lòng chi sẻ trí tâm thông việc với Hội Thánh. Xin Chúa giúp chúng con biết tìm theo ý Ngài.