Clock-Time

Học hỏi về Thượng Hội đồng Giám mục 2023: Anh chị em muốn một Giáo hội như thế nào?

Lm Giuse Nguyễn Văn Am trình bày đề tài: Học hỏi về Thượng Hội đồng Giám mục 2023 - Anh chị em muốn một Giáo hội như thế nào?

Hiệp hành
Học hỏi về Thượng Hội đồng Giám mục 2023: Anh chị em muốn một Giáo hội như thế nào?

Lm Giuse Nguyễn Văn Am trình bày đề tài: Học hỏi về Thượng Hội đồng Giám mục 2023 - Anh chị em muốn một Giáo hội như thế nào? 

Nội dung:

1. Anh chị em ước mơ gì về Giáo hội chúng ta?

2. Cùng nhất trí về sử dụng hạn từ hiệp hành?

3. Hiệp hành muốn nói điều gì?

4. Hình ảnh diễn đạt Giáo hội hiệp hành?

5. Giáo hội với những vết thương làm chúng ta sợ hãi, ngã lòng chăng?

6. Thượng hội đồng giám mục dành cho các giám mục hay cho toàn Giáo hội?

7. Thượng hội đồng giám mục theo Đức Phanxicô đổi mới ra sao?

8. Như Đức Phaolô VI xác quyết Thánh Thần hoạt động mãnh liệt trong Công đồng Vatican II, vậy chúng ta có thể xác quyết điều tương tự trong Thượng hội đồng giám mục này không?

9. Thượng hội đồng giám mục gây ra chia rẽ Giáo hội?

Nguồn: Trang Tin TGPSG