Clock-Time

Tham luận năm hiệp hành tại TGP Hà Nội

Chị Maria Trần Thị Lan Anh và cha Alphongsô Phạm Hùng – Đại diện trình bày bài tham luận tại cuộc Hội thảo tiền Công nghị Tổng Giáo phận Hà Nội diễn ra ngày 08/01/2022 tại Toà Tổng Giám mục Hà Nội.

Hiệp hành
Tham luận năm hiệp hành tại TGP Hà Nội

Chị Maria Trần Thị Lan Anh và cha Alphongsô Phạm Hùng – Đại diện trình bày bài tham luận tại cuộc Hội thảo tiền Công nghị Tổng Giáo phận Hà Nội diễn ra ngày 08/01/2022 tại Toà Tổng Giám mục Hà Nội.

Nguồn: tổng hợp Kênh Youtube TGP Hà Nội