Clock-Time

HTMV Khóa 10

/ 124 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật XIV Thường Niên A

Tin mừng Mt 11: 25-30 Đức Giêsu không phân tích khuynh hướng tâm lý và đức hạnh của những người bé mọn và nghèo khó...
/ 92 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên A

Tin mừng Mt 9: 14-17: Các môn đệ của ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng: "Tại sao chúng tôi và các môn đệ của người Pharisêu ăn chay, mà môn đệ của ông lại không?"...
/ 149 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên A

Tin mừng Mt 9: 1-8: Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ tê liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy Đức Giêsu bảo người tê liệt: "Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi"...
/ 84 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XIII Thường Niên A

Tin mừng Mt 8: 23-27: Phép lạ này trình bày về uy quyền của Chúa Giê-su trên thiên nhiên và trên sự dữ. Qua phép lạ này chúng ta khơi dậy niềm tin của chúng ta đối với Thiên-Chúa tình thương và quền năng...
/ 164 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật XIII Thường Niên A

Tin mừng Mt 10: 37-42: Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu được cấu tạo trên năm bài giảng của Đức Gỉêsu, kết hợp với năm giai đoạn "Ký thuật"...
/ 227 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần II Mùa Chay A

Tin mừng Mt 21: 33-43. 45-46: Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói về một Con người được sai đi để thu hoa lợi vườn nho mà các người thợ làm vườn nho đã giết, để dẹp bỏ đi. Đây là lời loan báo về chính cái chết của Người...
/ 448 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần II Mùa Chay A

Tin mừng Lc 16: 19-31: Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kể lại dụ ngôn về Lazarô, người nghèo ở trước cửa, nhà người phú hộ xấu... để cho chúng ta hiểu rằng. Không nên đặt cọc trên trần gian....
/ 292 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần II Mùa Chay A

Tin mừng Lc 6: 36-38: Bài tin Mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giêsu dạy các Tông đồ: trong đời sống cộng đoàn phải có tinh thần từ tâm với anh em...