Clock-Time

HTMV Khóa 10

/ 658 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Sau Lễ Hiển Linh B

  Bất cứ điều gì chúng ta xin, thì chúng ta cũng lãnh nhận được nơi Chúa, vì chúng ta giữ các giới răn Người, và làm điều đẹo lòng Người.

/ 482 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Lễ Đức Mẹ Mân Côi

"Khi gia đình anh chị em không được an vui hòa thuận, hãy lần chuỗi Mân côi để xin Mẹ ban sự an vui hòa thuận yêu thương. Khi vợ chồng xung khắc nhau, hãy lần chuỗi Mân côi để xin Mẹ tạo bầu khí cảm thông, tha thứ…"

/ 614 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Sau Lễ Hiển Linh A

Tin mừng Ga 3: 22-30 Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại việc ông Gian tẩy giả làm chứng lời của ông về Đức Giêsu Kitô

/ 608 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Sau Lễ Hiển Linh A

Tin mừng Lc 4:14-22 Trang Tin Mừng hôm nay thuật lại, Chúa Giêsu vào hội đường "đứng lên đọc Sách Thánh. Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ Isaia. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng:18 Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.

/ 913 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Sau Lễ Hiển Linh A

  Bất cứ điều gì chúng ta xin, thì chúng ta cũng lãnh nhận được nơi Chúa, vì chúng ta giữ các giới răn Người, và làm điều đẹo lòng Người.

/ 690 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần I Thường Niên C

Tin mừng Mc 2:1-12 Họ đỡ mái nhà trên chỗ Người ngồi một lỗ to rồi thòng chiếc chõng với người bất toại xuống...
/ 789 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Sau Lễ Hiển Linh C

Tin mừng Ga 3: 22-30 Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại việc ông Gian tẩy giả làm chứng lời của ông về Đức Giêsu Kitô

/ 1083 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Sau Lễ Hiển Linh C

Tin mừng Lc 4:14-22a Trang Tin Mừng hôm nay thuật lại, Chúa Giêsu vào hội đường "đứng lên đọc Sách Thánh. Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ Isaia. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng:18 Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.