Clock-Time

HTMV Khóa 10

/ 1268 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần I Thường Niên B

Tin Mừng Mc 1: 14-20 Bài Tin Mừng hôm nay thánh sử Mác-cô ghi lại cách tóm tắt về hoạt động rao giảng của Đức Giê-su và việc Người tuyển chọn các môn đệ đầu tiên.
/ 1528 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Sau Lễ Hiển Linh B

Tin mừng Lc 5: 12-16 Bài tin mừng hôm nay nói lại Đức Giêsu chữa lành cho một người bị phong hủi để trình bày sứ vụ cứu Thế của Người và Người phá rào ngăn cách để đến với những người bị bỏ rơi.

/ 1492 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư sau Lễ Hiển Linh B

Tin mừng Mc 6:45-52: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại phép lạ Chúa đi trên mặt để trình bày việc Người lấy uy quyền chế ngự thiên nhiên hầu củng cố niềm tin cho các môn đệ .

/ 1971 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Sau Lễ Hiển Linh B

Tin mừng Mc 6: 34-44 Bài tin mừng hôm nay ghi lại phép lạ hóa bánh ra nhiều lần thứ nhất để tỏ bày vai trò mục tử của Đức Giêsu đối với dân Người.

/ 1815 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Sau Lễ Hiển Linh A

Tin mừng Mc 6: 34-44 Bài tin mừng hôm nay ghi lại phép lạ hóa bánh ra nhiều lần thứ nhất để tỏ bày vai trò mục tử của Đức Giêsu đối với dân Người.

/ 1434 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần I Thường Niên C

Tin mừng Mc 1: 40-45: Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống chân Người rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch"...
/ 1623 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Sau Lễ Hiển Linh C

Tin mừng Mc 6: 34-44 Bài tin mừng hôm nayghi lại phép lạ hóa bánh ra nhiều lần thứ nhất để tỏ bày vai trò mục tử của Đức Giêsu đối với dân Người.