Clock-Time

HTMV Khóa 10

/ 124 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật II Thường Niên A

Qua bài Tin Mừng hôm nay, Giáo Hội mượn lời chứng của Gioan Tẩy giả vè Chúa Giêsu Kitô để nhắc lại cho chúng ta về sứ mạng cứu chuộc của Chúa Giêsu đối với nhân loại và mỗi người chúng ta, nhờ đó chúng ta đem lòng mộ mến, gắn bó và vâng phục Chúa ...

/ 40 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần I Thường Niên A

Tin mừng Mc 2: 13-17: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại việc Chúa gọi ông Lê-vi và xảy ra cuộc tranh luận về việc liên hệ với người tội lỗi......

/ 92 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần I Thường Niên A

Tin mừng Mc 2:1-12 Họ đỡ mái nhà trên chỗ Người ngồi một lỗ to rồi thòng chiếc chõng với người bất toại xuống......

/ 223 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần I Thường Niên A

Tin mừng Mc 1: 40-45 Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống chân Người rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch"......

/ 68 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần I Thường Niên A

Tin mừng Mc 1: 29-39 Tin mừng, Nước Thiên Chúa không chỉ là một việc công bố, mà còn là một 'hành động" giải thoát sự dữ. Trong ngày tiêu biểu...

/ 70 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần I Thường Niên A

Tin mừng Mc 1: 21-28 Đang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám, nên thét lên rằng: "Hỡi Giêsu Nadarét, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông?......

/ 229 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Tin Mừng Mt 3: 13- 17 Phép rửa của Chúa Giêsu cho ta thấy Người muốn sống đời mình theo viễn tượng nào, muốn được sinh động bởi não trạng nào, muốn hành động theo phương cách nào....

/ 144 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần IV Mùa Vọng A

Tin mừng Lc 1: 67-79: Bài Tin Mừng này ghi lại những gì ông Da-ca-ri-a dâng lên chúc tụng Thiên Chúa và loan báo về vai trò của Gio-an, vị Tiền Hô của Đấng Cứu Thế....