Clock-Time

HTMV Khóa 10

/ 59 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Lễ Suy Tôn Thánh Giá

Ga 3: 13-17 Trong trí óc của chúng ta, Thánh Giá liên kết với ngày Thứ Sáu Tuần Thánh.
/ 68 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXIII Thường Niên A

Tin mừng Lc 6: 39 - 42: Bài Tin Mừng hôm nay trình bày cho chúng ta về người môn đệ đích thực, phải là người sáng suốt và gương sáng trong việc dạy dỗ và sửa chũa tha nhân...
/ 72 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXII Thường Niên A

Tin Mừng Lc 6: 1-5 Bài Tin mừng ghi lại việc các môn đệ Đức Giê-su bứt lúa ăn vào ngày sa-bát, đã gây ra cuộc tranh luận giữa các biệt phái và Đức Giê-su về việc giữ luật ngày sa-bát.
/ 112 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật XXII Thường Niên A

Mt 16: 21-27: Người phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại.
/ 222 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên A

Tin Mừng Mt 23:27-32:  Bài Tin-Mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giê Su than trách các luật sĩ và biệt phái về tội giả hình : lo đạo đức bên ngoài mà không lo cho có tâm hồn đạo đức, đạo đức bằng môi miệng bên ngoài mà lòng đầy nhơ nhớp.
/ 178 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên A

Tin mừng Mt 23, 23-26:  Bài Tin-Mừng hôm nay đề cập đến hai lời than trách về vấn đề nộp thuế và sự thanh sạch.
/ 208 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXI Thường Niên A

Tin mừng Ga 1: 43-51: Ba-tô-lô-mê-ô cũng được gọi là Na-tha-na-en mà Phi-líp-phê đã đưa đến giới thiệu với Chúa Giê-su, sau khi ông này gặp Chúa ở bờ sông Gio-đan 

/ 89 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên A

Tin mừng Mt 22: 34-40: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn trọng nhất, và là điều răn thứ nhất...