Clock-Time

HTMV Khóa 10

/ 1307 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần V Phục Sinh

Tin Mừng Ga 14: 6-14:   Hôm nay chúng ta mừng kính thánh Gia-cô-bê con ông An-phê, tức là Gia-cô-bê hậu. Tiền và Hậu chỉ là sự phân biệt, chứ không nói lên một đặc tính gì quan trọng.

/ 1239 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần IV Phục SInh B

Tin mừng Ga 12,44-50: “Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Ðấng đã sai tôi..."
/ 1164 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú giải Tin mừng - Thứ Tư tuần III Phục Sinh B

Tin mừng Ga 6, 35-40 - Như mọi người, Philipphê một phó tế khác (như Têphanô) đã phải trốn tránh. Đường Người đi sang qua Samaria...
/ 1156 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần II Phục Sinh B

Tin mừng Ga 3: 1-8: Trong những người tin đức Giêsu, có Ni-cô-đê-mô, một thành viên của Hội thánh cộng toạ, thuộc nhóm Pha-ri-sêu, khâm phục trước những lời giáo huấn của Chúa...
/ 859 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh B

Tin mừng Mt 28:8-15: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại việc Đức Giêsu phục sinh hiện ra với các phụ nữ để củng cố niềm tin và sai các bà đi báo tin cho các Tông đồ.
/ 1223 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật Phục Sinh B

Tin mừng Ga 20:1-9: Nhờ việc Phục sinh, Chúa Giêsu trở thành vua và được sử dụng quyền tài phán cánh chung...
/ 838 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần Thánh Năm B

Tin mừng Mt 26: 14-25 Thì chiều hôm đó Người không có ý xua đẩy một người tội lỗi… chính Giuđa đã tự tách ta khỏi Người.
/ 865 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần V Mùa Chay B - Lễ Truyền Tin

Tin Mừng Lc 1: 26-38: Lễ Truyền Tin được ví như cái nụ hoa, báo hiệu cho bông hoa tươi nở là lễ Giáng Sinh