Clock-Time

Huy Hoàng

/ 997 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXIV Thường Niên - Năm C, Huy Hoàng Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXIV Thường Niên - Năm C, Huy Hoàng Tv 50,3-4.12-13.17.19, Huy Hoàng

/ 1158 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXIII Thường Niên - Năm C, Huy Hoàng Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXIII Thường Niên - Năm C, Huy Hoàng Tv 89,3-4.5-6.12-13.14.17 Huy Hoàng
/ 2178 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXII Thường Niên - Năm C, Huy Hoàng Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXII Thường Niên - Năm C, Tv 67,4-5ac.6-7ab.10-11, Huy Hoàng

/ 1000 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXI Thường Niên - Năm C, Huy Hoàng Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXI Thường Niên - Năm C, Tv 116 1,2, Huy Hoàng

/ 730 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XX Thường Niên - Năm C, Thái Nguyên Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XX Thường Niên - Năm C, Tv 39, Thái Nguyên

/ 1411 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XX Thường Niên - Năm C, Huy Hoàng Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XX Thường Niên - Năm C, Tv 39,2.3.4.18, Huy Hoàng