Clock-Time

kinh hằng ngày

/ 398 / Phụng Vụ

Kinh Thờ Lạy - Kinh hằng ngày

Lạy Chúa, con là vật phàm hèn cùng là không trước mặt Chúa, con hết lòng thờ lạy và nhận thật Chúa là đầu cội rễ mọi sự, là cùng sau hết mọi loài. Chúa đã dựng nên con cùng thật là Chúa con nữa, thì con xin dâng linh hồn và xác cùng mọi sự trong ngoài con ở trong tay Chúa.
/ 340 / Phụng Vụ

Kinh Sáng Danh - Kinh hằng ngày

Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.
/ 385 / Phụng Vụ

Kinh Vì Dấu - Kinh hằng ngày

Lạy Chúa chúng con, vì dấu Thánh Giá ✝, xin chữa chúng con ✝, cho khỏi kẻ thù ✝, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
/ 311 / Phụng Vụ

Kinh Sấp Mình - Kinh hằng ngày

Lạy Chúa con, con sấp mình xuống trước mặt Chúa con. Con tin thật Chúa ở khắp mọi nơi, thông biết mọi sự, hằng xem thấy con, hằng nghe lời con cầu nguyện. Xin Chúa rất nhân từ hãy đoái xem sự nghèo ngặt con và nhậm lời con nguyện.
/ 378 / Phụng Vụ

Kinh Đức Chúa Thánh Thần - Kinh hằng ngày

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rày chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con.
/ 340 / Phụng Vụ

Kinh Nữ Vương Thiên Đàng - Kinh hằng ngày

Lạy Chúa, là Đấng đã làm cho thiên hạ vui mừng quá bội bởi Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Chúa cùng là Chúa chúng con đã sống lại; xin vì Đức Nữ Đồng Trinh Maria là Thánh Mẫu Người nguyện cầu cho chúng con đặng hưởng phước vui vẻ hằng sống đời đời. Vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con.
/ 1034 / Phụng Vụ

Kinh Truyền Tin - Kinh hằng ngày

Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con là kẻ đã nhờ lời Thánh Thiên Thần truyền, mà biết thật Chúa Kitô là con Chúa đã xuống thế làm Người, thì xin vì công ơn Con Chúa chịu nạn chịu chết trên cây Thánh Giá, cho chúng con ngày sau khi sống lại đặng đến nơi vinh hiển, cũng vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.
/ 850 / Phụng Vụ

Kinh Trước Bữa Ăn - Kinh hằng ngày

Lạy Chúa con, chúng con chúc tụng, tạ ơn Chúa là Ðấng Nhân lành giàu lòng xót thương. Xin Chúa chúc lành cho chúng con và cho của ăn chúng con sắp dùng, do lòng rộng rãi Chúa ban, nhờ công nghiệp Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.