Clock-Time

Lc 1: 67-79

/ 546 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần IV Mùa Vọng A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 1: 67-79: Một Mùa Vọng nữa lại đi qua! Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại những việc Chúa đã làm cho chúng ta để dâng lời cảm tạ tri ân. Đó là việc làm cần thiết và rất hữu ích.

/ 790 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần IV Mùa Vọng C

Tin mừng Lc 1: 67-79: Bài Tin Mừng này ghi lại những gì ông Da-ca-ri-a dâng lên chúc tụng Thiên Chúa và loan báo về vai trò của Gio-an, vị Tiền Hô của Đấng Cứu Thế.

/ 1028 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần IV Mùa Vọng C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 1: 67-79: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại những lời ông Dacaria dâng lên chúc tụng Thiên Chúa là Đấng trung thành thực hiện lời hứa cứu độ và loan báo về vai trò của Gioan - vị Tiền Hô của Đấng Cứu Thế.