Clock-Time

Lc 10: 1-12

/ 474 / Suy Niệm Hằng Ngày

Từ Bỏ Để Lên Đường Truyền Giáo - Suy Niệm Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên C

Tin Mừng Lc 10: 1-12: Tin Mừng hôm nay động chạm thật sự đến mỗi Kitô hữu trong sứ mạng loan báo Tin Mừng, đặc biệt đến thân phận Tác viên Tin Mừng của mỗi người chúng ta. 

/ 1113 / Suy Niệm Hằng Ngày

Hãy Loan Báo Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên B

Tin Mừng Lc 10: 1-12: Trang Tin Mừng của Thánh Luca nói về việc Chúa sai nhóm mười hai Tông Ðồ ra đi rao giảng Tin Mừng và chữa lành bệnh tật.

/ 1080 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 10: 1-12: Chúa cần đến chúng ta cho việc truyền giáo. Cũng giống Chúa đã cần đến các môn đệ cộng tác cùng với Người cho công cuộc loan báo Tin Mừng. 

/ 603 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên B

Tin mừng Lc 10: 1-12: Trong việc huấn luyện các môn đệ đi truyền giáo,Đức Giêsu vừa dạy, vừa cho thực tập.Trước đây (Lc 9,3-5) Chúa đã sai mười hai Tông Đồ đi thực tập truyền giáo: hôm nay (Lc 10, 1-12) Người lại sai bảy mươi hai môn đệ đi thực tập nữa, nghĩa là đi chuẩn bị dân chúng đón nhận Chúa đến...
/ 1280 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên A

Tin mừng Lc 10: 1-12: Trong việc huấn luyện các môn đệ đi truyền giáo,Đức Giêsu vừa dạy, vừa cho thực tập.Trước đây (Lc 9,3-5) Chúa đã sai mười hai Tông Đồ đi thực tập truyền giáo: hôm nay (Lc 10, 1-12) Người lại sai bảy mươi hai môn đệ đi thực tập nữa, nghĩa là đi chuẩn bị dân chúng đón nhận Chúa đến...
/ 1504 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 10: 1-12: Người bảo các ông rằng: "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của người. Các con hãy đi. Này Thầy sai các con đi như con chiên ở giữa sói rừng...