Clock-Time

Lc 10: 1-12

/ 1465 / Suy Niệm Hằng Ngày

Hãy Loan Báo Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên B

Tin Mừng Lc 10: 1-12: Trang Tin Mừng của Thánh Luca nói về việc Chúa sai nhóm mười hai Tông Ðồ ra đi rao giảng Tin Mừng và chữa lành bệnh tật.

/ 1574 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 10: 1-12: Chúa cần đến chúng ta cho việc truyền giáo. Cũng giống Chúa đã cần đến các môn đệ cộng tác cùng với Người cho công cuộc loan báo Tin Mừng. 

/ 1870 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 10: 1-12: Người bảo các ông rằng: "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của người. Các con hãy đi. Này Thầy sai các con đi như con chiên ở giữa sói rừng...