Clock-Time

Lc 10: 1-9

/ 845 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Năm Tuần XXVIII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 10: 1-9: Thánh Luca sinh tại Antiôkia, xứ Syri, trong một gia đình Do Thái đạo hạnh. Ngài làm nghề thầy thuốc. Trong những lúc rảnh rỗi, ngài học thêm hội họa. Tương truyền nhờ biết vẽ, sau này ngài đã họa ảnh Đức Mẹ....
/ 836 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thực thi lời mời truyền giáo - Thứ Năm Tuần XXVIII Thường Niên B

Tin Mừng Lc 10: 1-9: Chúa sai các môn đệ ra đi vì “lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít”. Thợ gặt ít nên điều đầu tiên các môn đệ phải làm là “xin chủ ruộng sai thợ ra gặt lúa về”...
/ 1206 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên A

Tin mừng Lc 10: 1-9: Bài Tin Mừng này ghi lại việc Chúa Giêsu sai bảy mươi hai môn đệ đi thực tập truyền giáo để trình bày cho chúng ta về tinh thần và việc của người đi làm công tác truyền giáo, cũng như về nhu cấu cấp bách của việc truyền giáo...
/ 1317 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 10: 1-9: Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng sai bảy mươi hai môn đệ đi rao giảng từng hai người một, khởi đầu cho sự hiệp thông và cao điểm là làm cho mọi người đón nhận sự bình an của Chúa trong sự hiệp thông đó...
/ 1125 / Suy Niệm Hằng Ngày

Lòng thương xót trong tâm khảm Luca - Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên A

Tin Mừng Lc 10: 1-9: Trang Tin Mừng hôm nay cũng đã diễn tả rất rõ về điều đó. Trong bài Tin Mừng, thánh Lu-ca tường thuật lại việc Chúa Giê-su sai phái các môn đệ ra đi loan báo Tin Mừng cứu độ của Thiên Chúa cho muôn dân. Chúa Giê-su ví người môn đệ được sai đi như những chiên con đi vào giữa bầy sói...