Clock-Time

Lc 10: 1-9

/ 2323 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 10: 1-9: Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng sai bảy mươi hai môn đệ đi rao giảng từng hai người một, khởi đầu cho sự hiệp thông và cao điểm là làm cho mọi người đón nhận sự bình an của Chúa trong sự hiệp thông đó...
/ 2090 / Suy Niệm Hằng Ngày

Lòng thương xót trong tâm khảm Luca - Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên A

Tin Mừng Lc 10: 1-9: Trang Tin Mừng hôm nay cũng đã diễn tả rất rõ về điều đó. Trong bài Tin Mừng, thánh Lu-ca tường thuật lại việc Chúa Giê-su sai phái các môn đệ ra đi loan báo Tin Mừng cứu độ của Thiên Chúa cho muôn dân. Chúa Giê-su ví người môn đệ được sai đi như những chiên con đi vào giữa bầy sói...