Clock-Time

Lc 10: 13-16

/ 956 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 10: 13-16: Trong đoạn Tin Mừng, chúng ta thấy Chúa Giêsu quở trách nặng lời: “Khốn cho ngươi hỡi Khoradin, khốn cho ngươi hỡi Bếtsaida… Còn ngươi nữa, hỡi Caphácnaum…, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ”...
/ 423 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên B

Tin mừng Lc 10: 13-16: Bài Tin Mừng này, Lu-ca ghi lại những lời Đức Giê-su than trách nhưng dân thành Kho-ra-đin, Bét-sai-đa và Ca-phác-na-um vì đã được chứng kiến những việc lạ lùng của Chúa mà không tin...
/ 895 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên A

Tin mừng Lc 10: 13-16: Bài Tin Mừng này, Lu-ca ghi lại những lời Đức Giê-su than trách nhưng dân thành Kho-ra-đin, Bét-sai-đa và Ca-phác-na-um vì đã được chứng kiến những việc lạ lùng của Chúa mà không tin...
/ 1250 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 10: 13-16: Trong đoạn Tin Mừng, chúng ta thấy Chúa Giêsu quở trách nặng lời: “Khốn cho ngươi hỡi Khoradin, khốn cho ngươi hỡi Bếtsaida… Còn ngươi nữa, hỡi Caphácnaum…, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ”...
/ 1229 / Suy Niệm Hằng Ngày

Hãy khiêm tốn sám hối - Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên A

Tin Mừng Lc 10: 13-16: Tin Mừng hôm nay Đức Giêsu nói chuyện với các thành phố, những nơi thân quen, đã mang dấu chân Ngài. Ngài lấy làm tiếc vì những gì Ngài làm chưa thấm vào bề sâu, chưa tạo ra được những thay đổi nơi lòng thành phố...