Clock-Time

Lc 10: 17-24

/ 1147 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 10: 17-24: Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ. Vâng, lạy Cha, đó là ý Cha đã muốn thế...
/ 1357 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 10: 17-24: Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ. Vâng, lạy Cha, đó là ý Cha đã muốn thế...
/ 1901 / Suy Niệm Hằng Ngày

Sống Lời Kinh Mân Côi - Suy niệm Lễ Mân Côi

Tin Mừng Lc 10: 17-24: Kinh Mân Côi chính là khởi điểm của chương trình cứu độ loài người bởi Thiên Chúa. Mà như vậy, ai là người được nhận sứ mạng mở đầu, khởi điểm công trình cao cả là cứu chuộc loài người, há chẳng phải là Đức Maria sao?..