Clock-Time

Lc 14: 12-14

/ 1403 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy niệm Thứ Hai Tuần XXXI Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 14: 12- 14: Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra giáo huấn “hãy mời”, nhưng đó là mời bốn loại người: “nghèo khó, tàn tật, què quặt và đui mù”.

/ 1008 / Suy Niệm Hằng Ngày

Hướng Đến Đời Sau Khi Mời Khách Dự Tiệc - Suy niệm Thứ Hai Tuần XXXI Thường Niên C

Tin mừng Lc 14: 12- 14 Trang Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu đến nhà một người thủ lãnh nhóm Pharisêu. Nhiều trang Tin Mừng đã nói đến sự xung khắc giữa nhóm Pharisêu với Chúa Giêsu, thế mà hôm nay thật ngạc nhiên khi Chúa đến dự tiệc không phải ở nhà một người Pharisêu bình thường, nhưng là nhà của một thủ lãnh nhóm Pharisêu.