Clock-Time

Lc 15: 1-3. 11-32

/ 520 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần II Mùa Chay C

Tin mừng Lc 15: 1-3. 11-32: Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kể lại dụ ngôn "Người cha đón nhận đứa con hoang đàng".Một sự tiếp nối các tâm tình của Chúa. Cựu ước có những trang sách tương tự...
/ 799 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật III Mùa Chay B

Tin mừng Ga 2: 13 - 25: Các Tin Mừng Nhất lãm đặt giai thoại này vào cuối sứ vụ của Chúa Giêsu, trong lúc Gioan lại đặt ngay từ đầu. Có thể dung hòa hai truyền thống đó không? Nếu phải chọn một trong hai thì chọn bên nào?...
/ 812 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần II Mùa Chay B

Tin mừng Lc 15: 1-3. 11-32: Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kể lại dụ ngôn "Người cha đón nhận đứa con hoang đàng".Một sự tiếp nối các tâm tình của Chúa. Cựu ước có những trang sách tương tự...