Clock-Time

Lc 19: 1-10

/ 850 / Suy Niệm Chúa Nhật

Sự Hoán Cải Của Tình Thương - Suy Niệm Chúa Nhật XXXI Thường Niên C

Tin Mừng Lc 19: 1-10 Bài Tin mừng hôm nay nhằm chứng minh Đưc Giê-su là Đấng Thiên Sai, với sứ mệnh “tìm và cứu chữa những gì đã hư mất”. 

/ 860 / Suy Niệm Chúa Nhật

Hôm Nay Nhà Này Được Ơn Cứu Độ - Suy Niệm Chúa Nhật XXXI Thường Niên C

Tin Mừng Lc 19: 1-10 Tin Mừng hôm nay trình thuật cho chúng ta thấy việc Đức Giêsu đi ngang qua thành Giêricô, đây là chặng cuối cùng trên đường lên Giêrusalem để thực thi sứ vụ cứu chuộc của Ngài bằng cái chết trên thập giá

/ 995 / Suy Niệm Chúa Nhật

Thiên Chúa Giàu Lòng Thương Xót - Suy Niệm Chúa Nhật XXXI Thường Niên C

Tin Mừng Lc 19: 1-10 Tin Mừng hôm nay ghi lại sự kiện Chúa Giêsu thăm viếng gia đình ông Giakêu, thủ lãnh những người thu thuế ...

/ 969 / Suy Niệm Chúa Nhật

"Gặp Gỡ Đức Kitô - Biến Đổi Cuộc Đời Mình" - Suy Niệm Chúa Nhật XXXI Thường Niên C

Tin Mừng Lc 19: 1-10 Tin Mừng hôm nay nói đến một người lùn, một người lùn nổi tiếng trong thành Giêricô, có tên là Giakêu. Con người ấy đã đi vào lịch sử vì đã được gặp gỡ Đức Giêsu. 

/ 763 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật XXXI Thường Niên C

Tin Mừng Lc 19: 1-10 Tin Mừng hôm nay thuật lại việc ông Giakêu ăn năn trở lại để nói lên lòng thương xót của Thiên Chúa, và địa vị người tội lỗi trong chương cứu chuộc của Chúa Giê-su Kitô.