Clock-Time

Lc 20: 27-40

/ 2416 / Suy Niệm Hằng Ngày

Sự sống thay đổi - Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên A

Tin mừng Lc 20: 27-40: Tin Mừng hôm nay, chắc chắn con người sẽ được sống lại để đi vào trong vinh quang và hạnh phúc trường cửu với Thiên Chúa như các thiên thần...
/ 1748 / Suy Niệm Hằng Ngày

Cuộc sống mai sau không giống như hiện tại - Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên A

Tin mừng Lc 20: 27-40: Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy ý thức rằng: cuộc sống trên trần gian này chỉ là tạm bợ. Cuộc sống trên Thiên Quốc mai ngày mới là vĩnh viễn. Vì thế, trong cuộc sống hiện nay, hãy chu toàn bổn phận của mình cách chính đáng. Tuy nhiên, cần phải hướng lòng về quê thật Thiên Đàng, nơi đó là nơi tràn đấy ánh sáng và bình an...