Clock-Time

Lc 20:27-38

/ 488 / Suy Niệm Chúa Nhật

Tin Vào Cuộc Sống Vĩnh Hằng Đời Sau - Chúa Nhật XXXII Thường Niên C

Lc 20: 27. 34-38: Những người phái Xa-đốc không tin có sự sống lại sau này, nên khi nghe Đức Giê-su giảng về mầu nhiệm kẻ chết sống lại, họ đã tìm cách phi bác giáo lý ấy qua một câu chuyện giả tưởng về bảy anh em nhà kia theo luật Thế Huynh của Mô-sê.
/ 674 / Suy Niệm Chúa Nhật

Tôi Tin Sự Sống Đời Sau - Suy Niệm Chúa Nhật XXXII Thường Niên C

Lc 20: 27. 34-38: Bài Tin Mừng hôm nay được đặt vào trong bối cảnh sau khi Đức Giêsu loan báo cuộc khổ nạn lần thứ ba, và cũng là một trong những bài giáo huấn quan trọng của Ngài tại Giêrusalem.