Clock-Time

Lc 20:27-38

/ 2536 / Suy Niệm Chúa Nhật

Tin Vào Đời Sau - Suy Niệm Chúa Nhật XXXII Thường Niên C

 Ðời sau mãi mãi là một mầu nhiệm. Chẳng ai chụp hình được thiên đàng hay hỏa ngục. Người đã khuất cũng không trở lại để kể ta nghe. Bởi thế, nhiều người không tin có đời sau.
/ 3064 / Suy Niệm Chúa Nhật

Tin Vào Sự Sống Đời Sau - Suy Niệm Chúa Nhật XXXII Thường Niên C

Tin vào sự sống lại không phải là niềm tin vu vơ, phản khoa học, nhưng ngược lại chính các nhà khoa học thượng thặng lại tin nhận điều đó. Một lần nữa chúng ta lập lại lời tuyên xưng trong kinh tin kính: “tôi tin xác loài người ngày sau sống lại và sự sống đời sau.”
/ 1447 / Suy Niệm Chúa Nhật

Tin Vào Cuộc Sống Vĩnh Hằng Đời Sau - Chúa Nhật XXXII Thường Niên C

Lc 20: 27. 34-38: Những người phái Xa-đốc không tin có sự sống lại sau này, nên khi nghe Đức Giê-su giảng về mầu nhiệm kẻ chết sống lại, họ đã tìm cách phi bác giáo lý ấy qua một câu chuyện giả tưởng về bảy anh em nhà kia theo luật Thế Huynh của Mô-sê.
/ 2281 / Suy Niệm Chúa Nhật

Tôi Tin Sự Sống Đời Sau - Suy Niệm Chúa Nhật XXXII Thường Niên C

Lc 20: 27. 34-38: Bài Tin Mừng hôm nay được đặt vào trong bối cảnh sau khi Đức Giêsu loan báo cuộc khổ nạn lần thứ ba, và cũng là một trong những bài giáo huấn quan trọng của Ngài tại Giêrusalem.