Clock-Time

Lc 21: 5-19

/ 860 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chọn Đấng Chịu Đóng Đinh - Suy Niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Tin mừng Lc 21: 5-19: Các Thánh Tử Đạo có chung một chọn lựa dứt khoát : theo Đức Kitô hay theo vua quan? Theo Đức Kitô là vác thập giá, sống trong gông cùm và chết trong đau thương. Theo vua quan là thừa hưởng vinh hoa phú quý nơi trần gian. Các Ngài có chung một quyết định tối hậu là theo Đức Kitô. 

/ 1129 / Suy Niệm Chúa Nhật

Dũng Cảm Làm Chứng Cho Chúa - Suy Niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Chúa phán: “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời”

/ 1117 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 21:5-19: Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.