Clock-Time

Lc 4: 14-22a

/ 1022 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thi Hành Sứ Vụ - Suy Niệm Thứ Năm Sau Lễ Hiển Linh A

Tin mừng Lc 4:14-22  Sau khi nghe Chúa Giêsu, mọi người đều "thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người"

/ 631 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Sau Lễ Hiển Linh A

Tin mừng Lc 4:14-22 Trang Tin Mừng hôm nay thuật lại, Chúa Giêsu vào hội đường "đứng lên đọc Sách Thánh. Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ Isaia. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng:18 Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.

/ 1317 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Sau Lễ Hiển Linh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 4:14-22 Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy Đức Giê-su tỏ mình trong chính sứ vụ của Chúa. Người không tỏ mình cho một đám đông trong hoang địa, nhưng tỏ mình cho người dân làng Nadarét, tại hội đường của họ.

/ 1102 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Sau Lễ Hiển Linh C

Tin mừng Lc 4:14-22a Trang Tin Mừng hôm nay thuật lại, Chúa Giêsu vào hội đường "đứng lên đọc Sách Thánh. Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ Isaia. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng:18 Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.

/ 1366 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thần Khí Chúa Đã Sai Tôi Đi - Thứ Năm Sau Lễ Hiển Linh C

Tin mừng Lc 4:14-22a Trang Tin Mừng hôm nay thuật lại, Chúa Giêsu vào hội đường "đứng lên đọc Sách Thánh. Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ Isaia. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng:18 Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.

/ 1235 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Năm Sau Lễ Hiển Linh C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 4:14-22a Nhận được hồng ân đức tin, người tín hữu chúng ta cũng được sai đi loan báo Tin Mừng này, Tin Mừng của niềm hy vọng về sự giải phóng khỏi sự áp bức của sự dữ, chứ không là loan báo về những sự hão huyền. Lời loan báo tin vui được thể hiện ngay chính trong đời sống thường ngày của chúng ta.