Clock-Time

Lc 5: 27-32

/ 1017 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Sau Lễ Tro Năm B

Tin mừng Lc 5: 27-32: Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi Lêvi Mathêu theo mình. Và người tội lỗi đứng dậy, từ bỏ mọi sự mà theo Chúa Giêsu. Ong dọn một bữa tiệc để mừng việc mình hoán cải. 
/ 967 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Sau Lễ Tro B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 5: 27-32: Mùa Chay là mùa của sám hối, mà sám hối không chỉ có nghĩa là trở về với Chúa, nhưng còn là giao hòa với tha nhân nữa. 
/ 734 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Sau Lễ Tro Năm C

Tin mừng Lc 5: 27-32: Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi Lêvi Mathêu theo mình. Và người tội lỗi đứng dậy, từ bỏ mọi sự mà theo Chúa Giêsu. Ong dọn một bữa tiệc để mừng việc mình hoán cải. 
/ 958 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Sau Lễ Tro C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 5: 27-32: Mùa Chay - mùa của sám hối, mùa của trở về. Lêvi, từ một người thu thuế, khi được Chúa gọi, ông bỏ tất cả để theo Chúa. Chúng ta có thể coi đây là hình mẫu về ơn gọi theo Chúa làm môn đệ. Đây cũng có thể coi là cuộc sám hối, trở về với Chúa. 
/ 1254 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Sau Lễ Tro - Can Đảm Đứng Dậy Như Lêvi

Tin mừng Lc 5: 27-32: Trang Tin Mừng hôm nay cho ta thấy được ý nghĩa nổi bật của bữa ăn trong cuộc đời Chúa Giêsu.