Clock-Time

Lc 6: 43-49

/ 710 / Suy Niệm Hằng Ngày

Xây nhà bằng nền móng Đức tin - Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên A

Tin Mừng Lc 6: 43-49: Trang Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu muốn nhắc nhở chúng ta điều ấy, mượn hình ảnh của cây và trái, của ngôi nhà và nền móng Ngài kêu gọi chúng ta sống điều chúng ta tin, thực hành điều chúng ta rao giảng...