Clock-Time

Lc 8: 16-18

/ 631 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XXV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 8: 16-18: "Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hủ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng"...

/ 818 / Suy Niệm Chúa Nhật

Đèn Đức Tin - Thứ Hai Tuần XXV Thường Niên B

Tin Mừng Lc 8: 16-18: Trang Tin Mừng của Thánh sử Luca hôm nay vỏn vẹn chỉ gồm 3 câu trong chương 8, nhưng đã nói lên ý nghĩa của cách thức lãnh nhận và truyền giảng Lời Chúa Giêsu. Đó là nhiệm vụ của người môn đệ theo Chúa Kitô và thực hành bằng việc sống lời Thầy của mình trong cuộc sống hàng ngày...
/ 758 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXV Thường Niên B

Tin mừng Lc 8: 16-18: Đức Giêsu nói cùng dân chúng rằng: " Chẳng có ai thắp đèn, rồi lấy thùng úp lại hoặc đăt dưới gầm gường...
/ 1099 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Hai Tuần XXV Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 8: 16-18: "Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hủ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng"...

/ 1081 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXV Thường Niên A

Tin mừng Lc 8: 16-18: Đức Giêsu nói cùng dân chúng rằng: " Chẳng có ai thắp đèn, rồi lấy thùng úp lại hoặc đăt dưới gầm gường...
/ 1328 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Hai Tuần XXV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 8: 16-18: "Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hủ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng"...
/ 1346 / Suy Niệm Hằng Ngày

Các con là ánh sáng thế gian - Thứ Hai Tuần XXV Thường Niên A

Tin Mừng Lc 8: 16-18: Hôm nay, Đức Giêsu ví các môn đệ của Ngài như là cây đèn, và bổn phận của các ông là phải chiếu sáng: "Các con là ánh sáng thế gian". Khi nói như thế, Đức Giêsu có ý nhắc các ông rằng: nếu bản chất của đèn là chiếu sáng, thì đời sống của các ông cũng phải tỏa sáng như vậy...
/ 1078 / Suy Niệm Chúa Nhật

Ánh sáng thế gian - Thứ Hai Tuần XXV Thường Niên A

Tin Mừng Lc 8: 16-18: Trang Tin Mừng của Thánh sử Luca hôm nay vỏn vẹn chỉ gồm 3 câu trong chương 8, nhưng đã nói lên ý nghĩa của cách thức lãnh nhận và truyền giảng Lời Chúa Giêsu. Đó là nhiệm vụ của người môn đệ theo Chúa Kitô và thực hành bằng việc sống lời Thầy của mình trong cuộc sống hàng ngày...