Clock-Time

Lc 9: 1-6

/ 572 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thi Hành Sứ Vụ - Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên C

Tin Mừng Lc 9: 1 - 6:   Trong hành trình sứ vụ nơi dương thế, Chúa Giêsu đã kêu gọi và tuyển chọn cách đặc biệt Nhóm Mười Hai để các ông cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. 

/ 322 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên C

Tin mừng Lc 9: 1 - 6: Qua bài Tin Mừng này, chúng ta nhận ra ý nghĩa người tông đồ: Chúa gọi: "Gọi mười hai ông đến". Chúa ban quyền: "Người ban cho các ông năng lực và quyền phép …".  Chúa sai đi: "Người sai các ông đi giảng".  Nội dung rao giảng: "Nước Thiên Chúa"...
/ 644 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 9: 1-6: Đoạn Tin Mừng mà chúng ta suy gẫm hôm nay cho ta thấy, để thực thi sứ vụ loan báo Tin Mừng, đòi hỏi nơi người môn đệ một lòng tin tưởng trọn vẹn vào sự quan phòng của Thiên Chúa.

/ 1445 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 9: 1-6: Động lực để người môn đệ thi hành tốt sứ mạng ra đi rao giảng Phúc Âm, trước hết phải múc lấy năng lực từ Chúa qua việc “ở lại với Chúa”, đó là cầu nguyện, sống lời Chúa ,kết hợp đời mình với Thánh Thể. 

/ 612 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên B

Tin mừng Lc 9: 1 - 6: Qua bài Tin Mừng này, chúng ta nhận ra ý nghĩa người tông đồ: Chúa gọi: "Gọi mười hai ông đến". Chúa ban quyền: "Người ban cho các ông năng lực và quyền phép …".  Chúa sai đi: "Người sai các ông đi giảng".  Nội dung rao giảng: "Nước Thiên Chúa"...
/ 760 / Suy Niệm Hằng Ngày

Lời Mời Của Người Môn Đệ - Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên B

Tin Mừng Lc 9: 1 - 6: Tin Mừng hôm nay, chúng ta nhìn lại ơn gọi của mình, và kiểm lại phẩm chất của ơn gọi ấy mà sửa sai để trở nên người môn đệ của Chúa Giêsu cách trung thành và trọn vẹn hơn

/ 1116 / Suy Niệm Hằng Ngày

Tín thác vào Chúa - Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên A

Tin Mừng Lc 9: 1 - 6: Ðược Chúa Giêsu tuyển chọn và sống với Chúa, các Tông đồ cũng đã nghe Chúa giảng dạy và chứng kiến những phép lạ Ngài làm. Trong bài Tin Mừng hôm nay, tác giả Luca thuật lại biến cố Chúa Giêsu sai các ông đi rao giảng Tin Mừng...
/ 971 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên A

Tin mừng Lc 9: 1 - 6: Qua bài Tin Mừng này, chúng ta nhận ra ý nghĩa người tông đồ: Chúa gọi: "Gọi mười hai ông đến". Chúa ban quyền: "Người ban cho các ông năng lực và quyền phép …".  Chúa sai đi: "Người sai các ông đi giảng".  Nội dung rao giảng: "Nước Thiên Chúa"...