Clock-Time

Lc 9: 51-56

/ 966 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 9: 51-56: Nhưng Người quay lại, quở trách các ông rằng: "Các con không biết thần trí nào xúi giục mình, Con Người đến không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta"...
/ 906 / Suy Niệm Hằng Ngày

Đón nhận đau khổ như Thầy Giêsu - Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên A

Tin Mừng Lc 9: 51-56: Nếu để ý một chút, ta sẽ thấy trang Tin Mừng của Thánh Lễ hôm nay (Lc 9, 51-56) và bài Tin Mừng ngày mai theo mùa thường niên (Lc 9, 57-62) dù là gần nhau làm nên hai phần rất khác biệt: ông Gioan và ông Gia-cô-bê muốn khiến lửa từ trời tiêu hủy người ta và cách thức đi theo Đức Ki-tô....