Clock-Time

Lc 9: 51-56

/ 594 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Ba Tuần XXVI Mùa Thường Niên (Lc 9, 51 - 56)

Đặc điểm của con người biết suy nghĩ là nêu lên các câu hỏi : Nguyên một sự kiện đặt “vấn đề tại sao" ngay trong lúc phẫn nộ, cũng đủ chứng minh rằng sự hiện hữu không bị thu giảm nơi sự dữ. Nếu con người còn đặt “các vấn nạn" thì đó là vì họ còn có khả năng hồi tưởng... Họ còn tưởng rằng họ sẽ là một cái gì khác... Và trong họ còn có động lực của sự sống và hạnh phúc...

/ 3553 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy niệm Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên A

Tin Mừng Lc 9: 51-56: Trong hành trình lên Giêrusalem, Chúa Giêsu và các môn đệ đi qua ngã đường Samari. Nhưng, giữa người Do Thái với người Samari lại có sự xung đột do những khác biệt mang tính chất lịch sử từ trước, nhất là về tôn giáo, về việc tế tự và cả nơi thờ phượng Thiên Chúa...
/ 2033 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 9: 51-56: Nhưng Người quay lại, quở trách các ông rằng: "Các con không biết thần trí nào xúi giục mình, Con Người đến không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta"...
/ 1782 / Suy Niệm Hằng Ngày

Đón nhận đau khổ như Thầy Giêsu - Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên A

Tin Mừng Lc 9: 51-56: Nếu để ý một chút, ta sẽ thấy trang Tin Mừng của Thánh Lễ hôm nay (Lc 9, 51-56) và bài Tin Mừng ngày mai theo mùa thường niên (Lc 9, 57-62) dù là gần nhau làm nên hai phần rất khác biệt: ông Gioan và ông Gia-cô-bê muốn khiến lửa từ trời tiêu hủy người ta và cách thức đi theo Đức Ki-tô....