Clock-Time
/ 2617 / Lectio Divina

​Lectio Divina: Luca 24:35-48

​Lectio Divina - Thứ Năm trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh. Trong những ngày sau lễ Phục Sinh, các văn bản của Tin Mừng thuật lại các cuộc hiện ra của Chúa Giêsu.
/ 2111 / Lectio Divina

Lectio Divina: Luca: 24,13-15

Đang khi họ nói chuyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra Người.
/ 4082 / Lectio Divina

Lectio Divina: Phương Pháp Đọc, Suy Niệm Lời Chúa Và Cầu Nguyện

Phương pháp «Đọc, Suy Niệm Lời Chúa và Cầu Nguyện» được tiến hành theo 6 bước
/ 2290 / Lectio Divina

Lectio Divina: Gioan 10:31-42

Lectio Divina: Gioan 10:31-42 "Người lên tiếng hỏi rằng: “Ta đã cho các ngươi thấy nhiều việc tốt lành bởi Cha Ta. Vậy vì việc nào mà các ngươi muốn ném đá Ta?”"
/ 1667 / Lectio Divina

Lectio Divina: Gioan 8,51-59

Người Do Thái lại nói: “Bây giờ thì chúng tôi biết rõ ông bị quỷ ám. Abraham đã chết và các tiên tri cũng vậy, thế mà ông lại nói: ‘Ai giữ lời Ta, thì không bao giờ phải chết. Chẳng lẽ ông lại lớn hơn cha chúng tôi là Abraham sao?
/ 2117 / Lectio Divina

Lectio Divina: Ga 8:31-42

Lectio Divina: Ga 8:31-42 “Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Hễ ai phạm tội, thì làm nô lệ cho tội. Mà tên nô lệ không ở mãi trong nhà; người con mới ở vĩnh viễn trong nhà.
/ 2012 / Lectio Divina

Lectio Divina: Ga 8:21-30

Lectio Divina: Ga 8:21-30 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người Biệt Phái rằng: “Ta ra đi, các ông sẽ tìm kiếm Ta và sẽ chết trong tội của các ông. Nơi Ta đi, các ông không thể tới được.”
/ 1973 / Lectio Divina

Lectio Divina: Ga 7:40-53

Lectio Divina: Ga 7:40-53 Khi ấy, sau khi nghe Chúa Giêsu giảng, có nhiều người trong đám dân chúng nói rằng: “Ông này thật là tiên tri”
/ 1524 / Lectio Divina

Lectio Divina: Ga 7:1-2,10,25-30

Lectio Divina: Ga 7:1-2,10,25-30 - Chúa Giêsu đi lại trong xứ Galilêa; Người không muốn đi lại trong xứ Giuđêa, vì người Do Thái đang tìm giết Người.
/ 1744 / Lectio Divina

Lectio Divina: Ga 5,31-47

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân Do Thái rằng: “Nếu chính Ta làm chứng về Mình, thì chứng của Ta sẽ không xác thực.
/ 1465 / Lectio Divina

Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay

Hôm đó là ngày lễ của người Do Thái, Chúa Giêsu đến Giêrusalem. Tại Giêrusalem, gần cửa “Chiên”, có một cái hồ, tiếng Do Thái gọi là Bếtsaiđa