Clock-Time

Lịch Công Giáo Tuần III Mùa Chay năm A | Mùa chay | Lịch phụng vụ 2023

Các môn đệ của Chúa, được kết hiệp với Chúa Kitô nhờ Thánh thể, sống trong tình bằng hữu liên kết họ với nhau như những chi thể của một thân thể. Điều này có nghĩa là tha nhân thuộc về tôi; và cuộc sống, phần rỗi của họ có liên quan tới cuộc sống và phần rỗi của tôi. Ở đây chúng ta chạm đến một yếu tố sâu xa của sự hiệp thông: cuộc sống của chúng ta có liên quan tới cuộc sống của người khác, cả trong điều tốt cũng như điều xấu.

Lịch phụng vụ
Lịch Công Giáo Tuần III Mùa Chay 2023
Mùa chay

GIÁO HUẤN SỐ 15

Các môn đệ của Chúa, được kết hiệp với Chúa Kitô nhờ Thánh thể, sống trong tình bằng hữu liên kết họ với nhau như những chi thể của một thân thể. Điều này có nghĩa là tha nhân thuộc về tôi; và cuộc sống, phần rỗi của họ có liên quan tới cuộc sống và phần rỗi của tôi. Ở đây chúng ta chạm đến một yếu tố sâu xa của sự hiệp thông: cuộc sống của chúng ta có liên quan tới cuộc sống của người khác, cả trong điều tốt cũng như điều xấu. Trong Giáo hội là nhiệm thể của Chúa Kitô có sự hỗ tương ấy: cộng đoàn không ngừng thống hối và cầu xin ơn tha thứ vì những tội lỗi của các thành viên, nhưng cũng luôn vui mừng vì các mẫu gương nhân đức và bác ái giữa cộng đoàn. Thực thi bác ái đối với anh chị em, biểu lộ qua việc bố thí - một thực hành tiêu biểu trong Mùa Chay, cùng với kinh nguyện và chay tịnh - bắt nguồn từ thực tế cùng thuộc về một thân thể ấy. Khi đó các Kitô hữu có thể cho thấy mình đang thuộc về một thân thể duy nhất là Giáo hội (Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI, Sứ điệp Mùa Chay 2012).

12-03

21-2 (âl)

Áo lễ Tím

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY.
Thánh vịnh tuần III.
Xh 17,3-7; Rm 5,1-2.5-8; Ga 4,5-42
hay (Ga 4,5-15.19b-26.39a.40-42).

Chầu lượt: GX Hòa Thạnh, GX Tân Thạnh Đông.

Đại hội Giới Gia trưởng - Trung tâm Mục vụ GP Phú Cường

13-03

22-2 (âl)

Áo lễ Tím

Thứ Hai. 2V 5,1-15a; Lc 4,24-30.

14-03

23-2 (âl)

Áo lễ Tím

Thứ Ba. Đn 3,25.34-43; Mt 18,21-35.

RIP 1982 (41 năm): cha Giêrônimô Đàm Quang Quý.

RIP 2019 (04 năm): cha Phêrô Tạ Văn Đức.

15-03

24-2 (âl)

Áo lễ Tím

Thứ Tư. Đnl 4,1.5-9; Mt 5,17-19.

16-03

25-2 (âl)

Áo lễ Tím

Thứ Năm. Gr 7,23-28; Lc 11,14-23.

17-03

26-2 (âl)

Áo lễ Tím

Thứ Sáu. Thánh Patriciô, giám mục (Tr).
Hs 14,2-10; Mc 12,28b-34.

18-03

27-2 (âl)

Áo lễ Tím

Thứ Bảy. Thánh Cyrillô Giêrusalem,
tiến sĩ Hội thánh (Tr).
Hs 6,1-6; Lc 18,9-14.

Thường huấn Hội đồng Mục vụ giáo xứ - Nhà thờ Chánh tòa PC.