Clock-Time

Lịch Công Giáo Tuần XXV Mùa Thường Niên Năm A | Lịch phụng vụ 2023

Với niềm vui bên trong và niềm an ủi thâm sâu, Hội thánh hướng nhìn đến các gia đình kiên trung sống các giáo huấn của Tin mừng, cảm ơn họ và khích lệ họ về chứng từ mà họ trao. Thật vậy, nhờ họ mà vẻ đẹp của hôn nhân bất khả phân li và trung tín, trở nên đáng tin. Trong gia đình, vốn có thể gọi là Hội thánh tại gia, ta được dần trưởng thành kinh nghiệm trong Hội thánh về mối hiệp thông giữa các ngôi vị, nơi đó, nhờ ân sủng, phản ánh chính mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi...

Lịch phụng vụ
Tuần XXV Mùa Thường Niên Năm A
Hiệp thông loan báo tin mừng

GIÁO HUẤN SỐ 44

Với niềm vui bên trong và niềm an ủi thâm sâu, Hội thánh hướng nhìn đến các gia đình kiên trung sống các giáo huấn của Tin mừng, cảm ơn họ và khích lệ họ về chứng từ mà họ trao. Thật vậy, nhờ họ mà vẻ đẹp của hôn nhân bất khả phân li và trung tín, trở nên đáng tin. Trong gia đình, vốn có thể gọi là Hội thánh tại gia, ta được dần trưởng thành kinh nghiệm trong Hội thánh về mối hiệp thông giữa các ngôi vị, nơi đó, nhờ ân sủng, phản ánh chính mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Ở đó, người ta học được sự kiên nhẫn và niềm vui của lao động, tình yêu thương huynh đệ, sự tha thứ quảng đại, thậm chí tha thứ nhiều lần, và nhất là việc phụng thờ Thiên Chúa qua kinh nguyện và sự hiến dâng cuộc đời mình ( Trích Tông huấn Niềm vui của tình yêu, số 86).

24

10

X

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần I.
Is 55,6-9; Pl 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16a.

Chầu lượt: GX Lái Thiêu, GX Minh Hưng, GX Tân Nghĩa.

25

11

X

Thứ Hai. Ed 1,1-6; Lc 8,16-18.

26

12

X

Thứ Ba. Thánh Cosma và thánh Đamianô, tử đạo (Đ).
Ed 6,7-8.12b.14-20; Lc 8,19-21.

RIP 1997 (26 năm): cha Phaolô Ngô Đình Dũng.

27

13

Tr

Thứ Tư. Thánh Vinhsơn Phaolô, linh mục. Lễ nhớ.
Ed 9,5-9; Lc 9,1-6.
hay (bài đọc lễ nhớ: 1Cr 1,26-31; Mt 9,35-38).

Bổn mạng cha Lê Hữu Đức SLE.

28

14

X

Thứ Năm. Thánh Venceslaô tử đạo.
Thánh Laurensô Ruiz và các bạn, tử đạo (Đ).
Ag 1,1-8; Lc 9,7-9.

Chiều: NGÀY TRUNG THU - Cầu cho thiếu nhi.
Hc 42,15-16; 43,1-2.6-10; Mc 10,13-16.

29

15

Tr

Thứ Sáu. CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN
MICHAEL, GABRIEL, RAPHAEL.
Lễ kính.
Thánh vịnh riêng.
Ðn 7,9-10.13-14 hay (Kh 12,7-12a); Ga 1,47-51.

Michael - Bổn mạng quý cha: Nguyễn Văn Minh; Nguyễn Văn Giang; Hoàng Anh Tuấn; Hoàng Đô Đốc MF; Nguyễn Duy Hùng MF.

Raphael - Bổn mạng cha Nguyễn Bùi Ngọc Liêm.

30

16

Tr

Thứ Bảy. Thánh Giêrônimô, linh mục,
tiến sĩ Hội thánh.
Lễ nhớ.
Zc 2,5-9.14-15a; Lc 9,43b-45
hay (bài đọc lễ nhớ: 2Tm 3,14-17; Mt 13,47-52).

Bổn mạng quý cha: Nguyễn Phi Hùng; Nguyễn Linh Thao; Trần Văn Thế; Quách Đình Long CRM; Nguyễn Văn Khương TSVN.