Clock-Time

Lịch Công Giáo Tuần XXXII Mùa Thường Niên - Năm A | Lịch phụng vụ 2023

Khi chúng ta gặp gỡ người khác với lòng yêu thương, chúng ta học được một điều gì mới về Thiên Chúa. Mỗi khi mắt chúng ta mở ra để nhìn nhận người khác, chúng ta lớn lên trong ánh sáng của đức tin và của sự hiểu biết Thiên Chúa. Nếu chúng ta muốn tiến bộ trong đời sống thiêng liêng, chúng ta phải không ngừng là người truyền giáo... 

Lịch phụng vụ
Tuần XXXII Mùa Thường Niên - Năm A
Hiệp thông loan báo tin mừng

GIÁO HUẤN SỐ 51

Khi chúng ta gặp gỡ người khác với lòng yêu thương, chúng ta học được một điều gì mới về Thiên Chúa. Mỗi khi mắt chúng ta mở ra để nhìn nhận người khác, chúng ta lớn lên trong ánh sáng của đức tin và của sự hiểu biết Thiên Chúa. Nếu chúng ta muốn tiến bộ trong đời sống thiêng liêng, chúng ta phải không ngừng là người truyền giáo. Hoạt động loan báo Tin mừng làm giàu cho trí óc và tâm hồn; nó mở ra những chân trời thiêng liêng; nó làm chúng ta ngày càng thêm nhạy bén đối với các tác động của Chúa Thánh Thần, và nó đưa chúng ta vượt qua những cấu trúc thiêng liêng giới hạn (Trích Tông huấn Niềm vui Tin mừng, số 272).

12

29

X

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần IV.
Kn 6,12-16; 1Ts 4,13-18 hay (1Ts 4,13-14);
Mt 25,1-13.
(Không cử hành lễ thánh Jôsaphat, giám mục,
tử đạo).

Chầu lượt: GX Bình Nguyên, GX Lễ Trang, GX Phước Minh.

13

1/10

X

Thứ Hai. Kn 1,1-7; Lc 17,1-6.

14

2

X

Thứ Ba. Kn 2,23-3,9; Lc 17,7-10.

15

3

X

Thứ Tư. Thánh Albertô Cả, giám mục,
tiến sĩ Hội thánh (Tr).
Kn 6,1-11; Lc 17,11-19.

16

4

X

Thứ Năm. Thánh nữ Margarita Scotland.
Thánh Gertruđê, trinh nữ (Tr).
Kn 7,22-8,1; Lc 17,20-25.

17

5

Tr

Thứ Sáu. Thánh nữ Êlisabeth Hungari. Lễ nhớ.
Kn 13,1-9; Lc 17,26-37.

18

6

X

Thứ Bảy. Cung hiến thánh đường thánh Phêrô
và thánh đường thánh Phaolô (Tr).
Kn 18,14-16; 19,6-9; Lc 18,1-8.

2014: Kỷ niệm 9 năm linh mục cha Gioakim Trần Văn Ngọc SCJ.