Clock-Time

Linh mục Gioan Baotixita Bùi Viết Thiệp

Năm sinh: 21/04/1968
Chịu chức: 05/02/1999
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Cây Cam
Địa chỉ: An Bình, Phú Giáo, BD