Clock-Time

Linh mục Giuse Cao Đình Phương

Năm sinh: 31/07/1956
Chịu chức: 04/04/1991
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Bình Long
Địa chỉ: Phú An, An Lộc, Bình Long, BP.