Clock-Time

Linh mục Philipphê Đỗ Huy Thụy

Năm sinh: 10/07/1982
Chịu chức: 29/05/2012
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Ngọc Đồng
Địa chỉ: Ấp 3, Lạc An, Bắc Tân Uyên, BD.