Clock-Time

Linh mục Đaminh Đỗ Quang Vinh

Năm sinh: 29/11/1973
Chịu chức: 29/05/2012
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Minh Long
Địa chỉ: Ấp 1, Minh Long, Chơn Thành, BP.