Clock-Time

Linh mục Antôn Pađôva Hồ Ngọc Ẩn

Năm sinh: 06/06/1972
Chịu chức: 26/11/1998
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Phước Vĩnh
Địa chỉ: Phước Vĩnh, Phú Giáo, BD