Clock-Time

Linh mục Vinhsơn Hoàng Trung Đoàn

Năm sinh: 05/02/1955
Chịu chức: 04/04/1991
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Lai Uyên, Kiêm quản nhiệm GX. Hưng Hoà
Địa chỉ: Xà Mách, Lai Uyên, Bàu Bàng, BD.