Clock-Time

Linh mục Đaminh Hoàng Văn Chỉ

Năm sinh: 30/08/1950
Chịu chức: 25/07/2006
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Lộc Tấn
Địa chỉ: Lộc Tấn, Lộc Ninh, BP.