Clock-Time

Linh mục Giuse Khuất Văn Long

Năm sinh: 11/05/1958
Chịu chức: 27/07/2000
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Minh Long
Địa chỉ: Ấp 1, Minh Long, Chơn Thành, BP