Clock-Time

Linh mục Gioakim Lê Công Thành

Năm sinh: 15/06/1973
Chịu chức: 02/07/2008
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Vĩnh Hòa
Địa chỉ: Vĩnh An, Vĩnh Hòa, Phú Giáo, BD.