Clock-Time

Linh mục Gioan Lê Quang Tuyến

Năm sinh: 15/07/1972
Chịu chức: 02/07/2008
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Chánh Thiện
Địa chỉ: KP. 6, tổ 70, Hiệp Thành, BD.