Clock-Time

Linh mục Phaolô Lê Vinh Đởm

Năm sinh: 14/03/1955
Chịu chức: 20/04/1990
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Tân Thành
Địa chỉ: Tân Thành, Bù Đốp, BP