Clock-Time

Linh mục Đaminh Lương Đức Toàn

Năm sinh: 13/01/1971
Chịu chức: 05/02/1999
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Phong Cốc
Địa chỉ: Bình Phong, Thái Bình, Châu Thành, TN.