Clock-Time

Linh mục Raphael Nguyễn Bùi Ngọc Liêm

Năm sinh: 29/04/1979
Chịu chức: 25/05/2010
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Kiên Long
Địa chỉ: Bình Long, Thái Bình, Châu Thành, TN.