Clock-Time

Linh mục Hilario Nguyễn Đoàn Thanh Phong

Năm sinh: 15/05/1975
Chịu chức: 04/04/2002
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Lễ Trang
Địa chỉ: Ấp 5, Vĩnh Hoà, Phú Giáo, BD.