Clock-Time

Linh mục Đaminh Nguyễn Đức Tôn

Năm sinh: 25/01/1970
Chịu chức: 27/07/2004
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Tân Hiệp
Địa chỉ: Tân Hiệp, Phú Giáo, Bình Dương.