Clock-Time

Linh mục Inhaxiô Nguyễn Đức Việt

Năm sinh: 19/12/1980
Chịu chức: 25/05/2010
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Tân Châu
Địa chỉ: Thủ Chánh, Thành Tâm, Chơn Thành, BP.