Clock-Time

Linh mục Giuse Nguyễn Duy Nhất

Năm sinh: 30/04/1970
Chịu chức: 25/06/2002
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Minh Lập
Địa chỉ: Ấp 1, Minh Lập, Chơn Thành, BP.