Clock-Time

Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Hiếu Thảo

Năm sinh: 26/06/1975
Chịu chức: 17/09/2013
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Lai Khê
Địa chỉ: Lai Hưng, Bàu Bàng, BD.