Clock-Time

Linh mục Giuse Nguyễn Khắc Hoài

Năm sinh: 29/10/1973
Chịu chức: 04/04/2002
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Hội Nghĩa
Địa chỉ: Hội Nghĩa, Tân Uyên, Bình Dương.