Clock-Time

Linh mục Hiêrônimô Nguyễn Linh Thao

Năm sinh: 12/12/1960
Chịu chức: 27/07/2000
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Minh Hưng
Địa chỉ: Ấp 3, Minh Hưng, Chơn Thành, BP